LANDSCAPE DESIGN SERVICES

ออกแบบภูมิทัศน์

1. ขั้นตอนการสำรวจ

   a. สำรวจบริเวณพื้นที่, สภาพแวดล้อมโดยรวม, ทิศทางของแสงแดดและลม, ระดับพื้นที่, สิ่งปลูกสร้างเดิมหรือพันธุ์ไม้เดิม
   b. สำรวจความต้องการของลูกค้าด้านรสนิยมหรือสไตล์ที่ชื่นชอบ ด้านประโยชน์ใช้สอย และเรื่องงบประมาณ
   ที่ทางลูกค้ากำหนด ทั้งนี้ ทางผู้ออกแบบจะให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าโดยตรง

2. ขั้นตอนการออกแบบ

   a. นำเสนอแบบร่างขั้นต้นหรือแบบแสดงแนวความคิด (Conceptual design)
   b. นำเสนอแบบผังบริเวณ (Master plan)
   c. แบบภูมิสถาปัตยกรรม (Hardscape)
   d. แบบแสดงระดับพื้นที่ (Contour)
   e. แบบแสดงพันธ์ไม้ (Softscape Planting)
   f. แบบแสดงวัสดุปิดผิว (Hardscape Finishing)
   g. (ถ้ามี)แบบงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น (Landscape Infrastruture)
   h. บัญชีแสดงวัสดุและปริมาน (B.O.Q)