งานบ่อปลา, สระน้ำ, น้ำตกและน้ำพุ(Water Feature) บ่อปลา, น้ำพุ, สระน้ำล้น, ผนังตกแต่งน้ำล้น,
น้ำตกประดับหินธรรมชาติ
  งานบ่อปลา, สระน้ำ, น้ำตกและน้ำพุ ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของงานฮาร์ดสเคปแต่เฉพาะเจาะจงงานที่เกี่ยวกับ “น้ำ” โดยเฉพาะ ซึ่งน้ำนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดสวน เพราะเป็นส่วนช่วยเสริมบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกเย็นและชุ่มชื้นมากขึ้น การออกแบบงานที่เกี่ยวกับน้ำนั้นผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึง รูปทรงของน้ำที่ต้องการ, เสียงของน้ำที่ตกกระทบ, แสงตกกระทบของน้ำ
   ส่วนการก่อสร้างงานฮาร์ดสเคปที่เกียวกับน้ำนั้นต้องคำนึงถึง 2 ส่วนหลัก คือ แรงดัน – ปริมาตรน้ำ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการคำนวณและ เลือกใช้ ท่อน้ำและปัมพ์น้ำ ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ได้ออกแบบเอาไว้ ส่วนอื่นๆที่ต้องคำนึงถึงเพิ่มเติมในบางกรณีคือ ระบบกรองและการหมุนเวียนน้ำที่ดีอีกด้วย