งานดูแลบำรุงรักษาสวน(Garden Maintenance) ตัดไม้ใหญ่, ตัดสนามหญ้า, ตัดแต่งพรรณไม้,
รดน้ำพรวนดิน, ใส่ปุ๋ย, เปลี่ยนไม้ค้ำยัน,
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช
   งานดูแลรักษาสวนถือเป็นงานที่มีความสำคัญในระยะยาวของงานจัดสวน การตัดแต่งต้นไม้ต้องอาศัยความชำนาญและตัดแต่งให้ได้รูปทรง ตามที่ได้ออกแบบไว้ การเลือกริดใบหรือการตัดกิ่งที่เป็นโรคหรืออ่อนแอก็ควรเลือกให้ถูกต้องและต้องรักษาฟอร์มไม้เดิมไว้ให้ได้มากที่สุด การให้ปุ๋ยหรือการพ่นยาป้องกันศัตรูพืชควรคำนึงถึงผลดีและผลข้างเคียงที่ได้ ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเคมีและแบบชีวภาพ ทั้งนี้ควรเลือกใช้ตามความจำเป็น ไม่ควรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป